Kaldnes

Kort beskrivelse om prosjektet

Søknadsprosess over flere år mot Kommune og Fylkesmann, inkluderte byggesøknad, dispensasjonssøknad, søknad om tiltak ihht. forurensingsloven, søknad om tiltak ihht. havne og farvannsloven. Riving av gammel pelebrygge, fundamenter og stålrør for eksisterende båtplasser. Riving foregikk med spesielle tiltak for å hindre spredning av forurenset sedimenter. Montering og oppmoring av ny flytebrygge med utriggere. Krevende oppmoring da det går mange sjøkabler under brygga.